คดีแพ่งและพาณิชย์

SERVICE

คดีแพ่งและพาณิชย์

คดีแพ่งและพาณิชย์

  • คดีผิดสัญญากู้ยืม คดีผิดสัญญาซื้อขาย คดีผิดสัญญาว่าจ้าง
  • คดีละเมิดเรียกค่าเสียหาย คดีฟ้องขับไล่ คดีเรียกค่าเสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อชื่อเสียง ต่อร่างกาย และค่าขาดประโยชน์
  • คดีข้อพิพาทของหุ้นส่วนทางธุรกิจ คดีข้อพิพาทการร่วมลงทุน คดีข้อพิพาทแบ่งผลประโยชน์ และคดีข้อพิพาทการค้า
  • คดีเกี่ยวกับกฎหมายการขนส่ง และกรมศุลกากร (กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการนำเข้าและส่งออกต่างประเทศ)
  • คดีคุ้มครองผู้บริโภค คดีซื้อขายของออนไลน์ คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีจ้างรับเหมาก่อสร้าง คดีทางสื่อเทคโนโลยีและบันเทิง