คดีแรงงาน

SERVICE

คดีแรงงาน

คดีแรงงาน

  • รับไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน ทั้งในศาลและนอกศาล
  • รับว่าความคดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
  • รับว่าความคดีสัญญานายจ้างและลูกจ้าง
  • รับร่างข้อบังคับการปฏิบัติงานของพนักงาน รับร่างสัญญาจ้างพนักงาน และบันทึกข้อตกลงเลิกจ้าง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
  • ที่ปรึกษาแรงงาน (สัญญา/กฎหมาย/แรงงาน)