ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร

Executives and employees in the organization

ดร.สรศักย์ เรืองวิเศษ

Dr.Sorasak Ruangwiset
ประธานบริษัท
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขากฎหมายมหาชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่น 15 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ (นกธ.) รุ่น 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร MINI MBA IN CANNABIS BUSINESS MANAGEMENT CBM#1 สมาคมนักวิจัยแห่ง ประเทศไทย
 • รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
ตำแหน่ง/การทำงานในปัจจุบัน
 • ประธานบริหาร บริษัท สำนักงานกฎหมายสรศักย์และที่ปรึกษาสากล จำกัด
 • อุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมาย และกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 • กรรมการบริหาร สหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ (Federation of Natoinal Sport Associations) : FONSA

ทีมงาน

บริษัท สำนักงานกฎหมายสรศักย์และที่ปรึกษาสากล จำกัด ประกอบด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับอุปกรณ์สำนักงานที่ทันสมัยเพื่อดูแลการให้บริการด้านกฎหมาย แก่คนไทยหรือต่างชาติ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย ทนายความประจำ ที่ปรึกษากฎหมายผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์สถาบันการศึกษาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการร่วมมือกับ บริษัทฯ ที่ดูแลการทำบัญชี และบริษัทฯที่ดูแลด้านการพัฒนาองค์กร และบริษัทฯ อื่นๆ เพื่อให้บริการแบบครบวงจร (One stop service)

ที่ปรึกษา

Consultants
ผู้บริหารและพนักงานผู้ให้บริการด้านกฎหมาย - Sorasak Law
นายนิติพล อองแก้ว

ที่ปรึกษาอาวุโส และทนายความ

ประวัติการศึกษา
 • เนติบัณฑิตไทย สมัย 38
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน ทางคดี

มีประสบการณ์ด้านกฎหมายมาไม่ต่ำกว่า 40 ปี โดยเฉพาะคดีอาญา คดีอาญาทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปัจจุบันเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงานด้านการให้คำปรึกษากฎหมายทั้งการดำเนินคดี คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีทุจริตของเจ้าหน้าที่

งานให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล และบุคคลธรรมดา

Lt.JG Prasart Kheawkrasem
เรือโทประสาท เขียวกระเสม

ที่ปรึกษาอาวุโส และทนายความ

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย และให้คำปรึกษาคดี กับองค์กรต่างๆ มาไม่ต่ำกว่า 45 ปี ปัจจุบันเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงานด้านการให้คำปรึกษากฎหมายทั้งการดำเนินคดี ในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีภาษีอากร คดีแรงงาน คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีอนุญาโตตุลาการ และการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีล้มละลาย และการฟื้นฟู

งานที่ปรึกษากฎหมาย

ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน แก่บริษัทฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล และบุคคลธรรมดา

Associate Professor Piyanuch Potawanich
รองศาสตราจารย์ปิยะนุช โปตะวณิช

ที่ปรึกษาอาวุโส และศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา
 • LL.M Temple University (U.S.A) Certificate of Attendance Temple U. Temple University (U.S.A)
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Diploma International law and international Organization ISS Hague (เนเธอร์แลนด์)

 

ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • อาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

งานที่ปรึกษากฎหมาย

ให้คำปรึกษาเรื่องการดำเนินกระบวนพิจารณา ชั้นอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

แพทย์ที่ปรึกษา

Consultants
Dr. Chavalit Vittanon
นายแพทย์ชวลิต วิตตานนท์

แพทย์ที่ปรึกษา

ปฏิบัติงานด้านเวชปฏิบัติใน OPD/IPD/ER เป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี มีประสบการณ์ในด้านการบริหารการจัดการโรงพยาบาลด้านประกันสัมพันธ์ในโรงพยาบาลเอกชน ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการพิจารณาการให้บริการตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่เป็นสากล เพื่อให้เป็นมาตรฐานและเกิดการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ อย่างคุ้มค่าสอดคล้องกันของบริษัทประกันภัยและโรงพยาบาลผู้ให้บริการ การรักษาพยาบาล และมีความเชี่ยวชาญกฎหมายประกันภัย กฎหมายคดีทางการแพทย์

ประวัติการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2529
 • วุฒิบัตร : แพทย์ผู้ชำนาญการเวชปฏิบัติทั่วไป
 • อนุมัติบัตร : แพทย์ผู้ชำนาญการเวชศาสตร์ครอบครัว
 • ประกาศนียบัตร : แพทย์ผู้ชำนาญการสาขาอาชีวเวชศาสตร์

 

ประวัติการทำงาน
 • ที่ปรึกษาด้านการแพทย์ บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • ให้คำปรึกษาทางการแพทย์และพิจารณาให้ความเห็นของการรักษาตามหลักแนวปฏิบัติมาตรฐานทางการแพทย์ ที่เป็นปัจจุบันทั้งสากล และประเทศไทย
 • ให้คำปรึกษา/ความเห็น เกี่ยวกับนิยาม ความหมาย ของโรคหรือการเจ็บป่วย/การบาดเจ็บ ที่ระบุในสัญญาคุ้มครอง ในมิติทางด้านการแพทย์ ในทุกๆสาขาการแพทย์
 • ดำเนินการ แปล ให้ความหมาย ลำดับการรักษา ให้เกิดความชัดเจนจากเวชระเบียนเพื่อประกอบเป็นข้อมูลในการพิจารณาความคุ้มครองของสัญญา
 • สอบถามความเห็นทางด้านการแพทย์ข้อมูลด้านการแพทย์จากแพทย์ผู้ทำการรักษาเพื่อประกอบ การพิจารณาความคุ้มครองตามเงื่อนไขและเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคุ้มครอง / ไม่คุ้มครองของบริษัท อันเนื่องมาจากประเด็นด้านการแพทย์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ทุกฝ่ายและเป็นหลักฐานหากมีการนำสู่ คปภ.และชั้นศาล
 • ให้ข้อมูล ชี้แจ้งต่อ คปภ. ในประเด็นด้านการแพทย์ กรณีเกิดข้อพิพาทด้านการแพทย์
 • ให้ความเห็นในประเด็นด้านการแพทย์ ในคณะกรรมการ พิจารณาคดีและข้อโต้แย้ง ที่นำสู่ คปภ. และศาลยุติธรรม
 • กรรมการกำหนดแนวทางการต่อสู้ในชั้นศาล และ พยานฝ่ายจาเลยของบริษัท AIA ในชั้นศาล ฝ่ายบริหารการจัดการ โรงพยาบาลพญาไท 2
 • ติดต่อประสานงานการดำเนินการด้านการรักษาทางการแพทย์กับบริษัทประกันสุขภาพ
 • การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพกับบริษัทประกันสุขภาพทุกประเภท
 • “Platinum awards” จากรางวัล hospital Quality awards 2014 ของเอไอเอ, รางวัล most admired performance award 2011 ของ Ayudhya allianz CP

ทีมงานทนายความ

Our Lawyer
Miss Chutarat Siruntavinati
นางสาวจุฑารัตน์ สิรันทวิเนติ

ทนายความ

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย และติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ มาไม่ต่ำกว่า 15 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบงานทนายความ มีความเชี่ยวชาญคดีแพ่งคดีอาญา เช่น คดีทางการแพทย์ คดีผิดสัญญาประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คดีอนุญาโตตุลาการ คดีผิดสัญญาเงินกู้ คดีมรดก คดีละเมิด และคดีผิดสัญญาต่างๆ

ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้ง ตำแหน่ง

ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย และนายทะเบียนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร
นายศรานนท์ รัชชุศานติ

ทนายความ

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท International Business สาขา Marketing มหาวิทยาลัย Deakin University, Melbourne, Australia
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย คดีแพ่งและอาญา ดูแลงานทางด้านกฎหมายสากล ประสานงานระหว่างประเทศกับลูกค้าต่างชาติ รวมทั้งให้คำปรึกษาลูกค้าต่างชาติไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล สามารถตรวจและร่างสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีประสบการณ์มาไม่ต่ำกว่า 20 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบลูกค้าต่างชาติหรือ รับว่าความดำเนินคดีของชาวต่างชาติ ทั้งคดีแพ่งและอาญา งานตรวจและร่างสัญญา งานติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือนิติบุคคลต่างชาติ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

นายสาร์รัฐ รุ่งนาค

ทนายความ

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ และให้คำปรึกษากฎหมายของนิติบุคคล องค์กรต่างชาติ ติดต่อประสานงานระหว่างกับลูกค้าต่างชาติ  และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ ร่าง ตรวจสอบ สัญญาต่างๆ แก้ปัญหาสัญญาต่างๆ ให้ บริษัทฯ ต่างชาติ สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบงานทนายความ มีความเชี่ยวชาญคดีแพ่งคดีอาญา เช่น คดีทางการแพทย์ คดีผิดสัญญาประกันภัย  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คดีอนุญาโตตุลาการ คดีผิดสัญญาเงินกู้ คดีมรดก คดี ละเมิด และคดีผิดสัญญาต่างๆ

ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร
นายทวียงค์ ศรีคำ

ทนายความฝ่ายต่างประเทศ

ประวัติการศึกษา
 • Master of Environmental Law, Macquarie University. Australia
 • International Law at University of New South Wales. Australia
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ทางกฎหมายสากล และให้คำปรึกษานิติบุคคล องค์กรต่างชาติ หรือบุคคล มาไม่ต่ำกว่า 15 ปี ประสานงานระหว่างประเทศกับลูกค้าต่างชาติ และให้คำปรึกษากฎหมายสากล แก้ปัญหาต่างๆ ให้ บริษัทฯ ต่างชาติ จนมีความเชี่ยวชาญ

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบลูกค้าต่างชาติ หรือ รับว่าความดำเนินคดีของชาวต่างชาติ ทั้งคดีแพ่งและอาญา งานที่ปรึกษากฎหมายสากล งานติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือนิติบุคคลต่างชาติ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้ง ตำแหน่ง

คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย และนายทะเบียนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร
นายเฉลิมชัย สมสะกีสิทธิ์

ทนายความ

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย และติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ มาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบงานทนายความ รับติดตามเร่งรัดหนี้สิน สืบทรัพย์บังคับคดี ยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ คดีแพ่งของสถาบันการเงิน คดีผิดสัญญากู้ยืม คดีจัดการมรดก ผิดสัญญาประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คดีอนุญาโตตุลาการ จัดเตรียมเอกสาร คำฟ้องคดีปกครอง และสามารถดำเนินคดีตลอดจนดำเนินคดีในศาลชั้นต้นจนเสร็จสิ้น

นายธนพล มณฑาทอง

ทนายความ

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ ให้คำปรึกษากฎหมาย รวมทั้งการทำคดีไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมาย ล้มละลาย หุ้นส่วนบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจมากกว่า 8 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบงานทนายความ มีความเชี่ยวชาญทั้งคดีแพ่งคดีอาญา สามารถให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็น ขั้นตอนและถูกต้อง วางแผนงานในการต่อสู้คดีและสามารถกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ได้รับมือกับสถานการณ์ในภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

นางสาวกนกวรรณ สุทธหลวง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย และติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งคนไทยและต่างชาติ 

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบงานทนายความ คําฟ้อง คำให้การทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ตลอดจนดำเนินคดีในศาลชั้นต้นจนเสร็จสิ้น

นางสาวจิดาภา พันธ์สระคู

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง)

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย และติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ มาไม่ต่ำกว่า 3 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบงานทนายความ คําฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา คดีเจ้าหน้าที่ประกันชีวิต คําให้การคดีกู้ยืม คดีผิดสัญญาวงแชร์ คดี ผิดสัญญาเงินกู้ คดีจัดการมรดก ผิดสัญญาประกันภัย สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คดี อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนดําเนินคดีในศาลชั้นต้น จนเสร็จสิ้น

Miss Chutarat Siruntavinati
นางสาวจุฑารัตน์ สิรันทวิเนติ

ทนายความ

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย และติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ มาไม่ต่ำกว่า 15 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบงานทนายความ มีความเชี่ยวชาญคดีแพ่งคดีอาญา เช่น คดีทางการแพทย์ คดีผิดสัญญาประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คดีอนุญาโตตุลาการ คดีผิดสัญญาเงินกู้ คดีมรดก คดีละเมิด และคดีผิดสัญญาต่างๆ

ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้ง ตำแหน่ง

ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย และนายทะเบียนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

นายสาร์รัฐ รุ่งนาค

ทนายความ

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ และให้คำปรึกษากฎหมายของนิติบุคคล องค์กรต่างชาติ ติดต่อประสานงานระหว่างกับลูกค้าต่างชาติ  และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ ร่าง ตรวจสอบ สัญญาต่างๆ แก้ปัญหาสัญญาต่างๆ ให้ บริษัทฯ ต่างชาติ สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบงานทนายความ มีความเชี่ยวชาญคดีแพ่งคดีอาญา เช่น คดีทางการแพทย์ คดีผิดสัญญาประกันภัย  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คดีอนุญาโตตุลาการ คดีผิดสัญญาเงินกู้ คดีมรดก คดี ละเมิด และคดีผิดสัญญาต่างๆ

ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร
นายศรานนท์ รัชชุศานติ

ทนายความ

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท International Business สาขา Marketing มหาวิทยาลัย Deakin University, Melbourne, Australia
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย คดีแพ่งและอาญา ดูแลงานทางด้านกฎหมายสากล ประสานงานระหว่างประเทศกับลูกค้าต่างชาติ รวมทั้งให้คำปรึกษาลูกค้าต่างชาติไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล สามารถตรวจและร่างสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีประสบการณ์มาไม่ต่ำกว่า 20 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบลูกค้าต่างชาติหรือ รับว่าความดำเนินคดีของชาวต่างชาติ ทั้งคดีแพ่งและอาญา งานตรวจและร่างสัญญา งานติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือนิติบุคคลต่างชาติ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร
นายทวียงค์ ศรีคำ

ทนายความฝ่ายต่างประเทศ

ประวัติการศึกษา
 • Master of Environmental Law, Macquarie University. Australia
 • International Law at University of New South Wales. Australia
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ทางกฎหมายสากล และให้คำปรึกษานิติบุคคล องค์กรต่างชาติ หรือบุคคล มาไม่ต่ำกว่า 15 ปี ประสานงานระหว่างประเทศกับลูกค้าต่างชาติ และให้คำปรึกษากฎหมายสากล แก้ปัญหาต่างๆ ให้ บริษัทฯ ต่างชาติ จนมีความเชี่ยวชาญ

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบลูกค้าต่างชาติ หรือ รับว่าความดำเนินคดีของชาวต่างชาติ ทั้งคดีแพ่งและอาญา งานที่ปรึกษากฎหมายสากล งานติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือนิติบุคคลต่างชาติ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้ง ตำแหน่ง

คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย และนายทะเบียนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร
นายเฉลิมชัย สมสะกีสิทธิ์

ทนายความ

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย และติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ มาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบงานทนายความ รับติดตามเร่งรัดหนี้สิน สืบทรัพย์บังคับคดี ยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ คดีแพ่งของสถาบันการเงิน คดีผิดสัญญากู้ยืม คดีจัดการมรดก ผิดสัญญาประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คดีอนุญาโตตุลาการ จัดเตรียมเอกสาร คำฟ้องคดีปกครอง และสามารถดำเนินคดีตลอดจนดำเนินคดีในศาลชั้นต้นจนเสร็จสิ้น

นายธนพล มณฑาทอง

ทนายความ

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ ให้คำปรึกษากฎหมาย รวมทั้งการทำคดีไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมาย ล้มละลาย หุ้นส่วนบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจมากกว่า 8 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบงานทนายความ มีความเชี่ยวชาญทั้งคดีแพ่งคดีอาญา สามารถให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็น ขั้นตอนและถูกต้อง วางแผนงานในการต่อสู้คดีและสามารถกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ได้รับมือกับสถานการณ์ในภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

นางสาวกนกวรรณ สุทธหลวง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย และติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งคนไทยและต่างชาติ 

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบงานทนายความ คําฟ้อง คำให้การทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ตลอดจนดำเนินคดีในศาลชั้นต้นจนเสร็จสิ้น

นางสาวจิดาภา พันธ์สระคู

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง)

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย และติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ มาไม่ต่ำกว่า 3 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบงานทนายความ คําฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา คดีเจ้าหน้าที่ประกันชีวิต คําให้การคดีกู้ยืม คดีผิดสัญญาวงแชร์ คดี ผิดสัญญาเงินกู้ คดีจัดการมรดก ผิดสัญญาประกันภัย สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คดี อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนดําเนินคดีในศาลชั้นต้น จนเสร็จสิ้น

ทีมงานร่าง ตรวจสอบแก้ไขสัญญา

Contract and Corporate Team
นางสาวศิริสกุล กุศลกรรมบถ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลสัญญา

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ และให้คำปรึกษากฎหมายของนิติบุคคล องค์กรต่างชาติ ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าต่างชาติ และ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ ร่าง ตรวจสอบ แก้ปัญหาสัญญาต่างๆ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

หน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลรับผิดชอบในด้านสัญญาต่างๆ ให้คำปรึกษา ร่าง ตรวจสอบสัญญา และติดต่อประสานงานระหว่างกับลูกค้าต่างชาติ

นางสาวจอมจินดา ชีวะก้องเกียรติ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลสัญญา

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ ติดต่อประสานงานและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลรับผิดชอบในด้านสัญญาต่างๆ ให้คำปรึกษา ร่าง ตรวจสอบสัญญา และติดต่อประสานงานระหว่างกับลูกค้าทั้งไทย และต่างชาติ

ทีมงานจดทะเบียนและขอใบอนุญาต

Registration and Immigration Team
นายเศกสิทธิ์ บุญญานุกูลวงศ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจดทะเบียนและขอใบอนุญาต

ประวัติการศึกษา
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ (โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพ)
ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ให้กับองค์กรต่างๆ มาไม่ต่ำกว่า 15 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลรับผิดชอบในการจดทะเบียนต่าง ๆ ในเรื่องของกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท กรรมการเข้า-ออก ดูแลวีซ่าและใบอนุญาตทำงานทั้งแรงงานต่างด้าวสัญชาติเอเชีย และยุโรป ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับต่างด้าว

ทีมงาน

Team
Miss Kolanya Nunjumroon
นางสาวโกลัญญา นันจำรูญ

ผู้จัดการทั่วไป/บัญชี

Miss Saowalak Wongsittipornrung
นางสาวเสาวลักษณ์ วงศ์สิทธิพรรุ่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ