ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร

Executives and employees in the organization

นายสรศักย์ เรืองวิเศษ

Mr.Sorasak Ruangwiset
ประธานบริษัท
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขากฎหมายมหาชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่น 15 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ (นกธ.) รุ่น 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร MINI MBA IN CANNABIS BUSINESS MANAGEMENT CBM#1 สมาคมนักวิจัยแห่ง ประเทศไทย
 • รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (D.P.A. Candidate)
ตำแหน่ง/การทำงานในปัจจุบัน
 • ประธานบริหาร บริษัท สำนักงานกฎหมายสรศักย์และที่ปรึกษาสากล จำกัด
 • อุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมาย และกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 • กรรมการบริหาร สหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ (Federation of Natoinal Sport Associations) : FONSA

ทีมงาน

บริษัท สำนักงานกฎหมายสรศักย์และที่ปรึกษาสากล จำกัด ประกอบด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับอุปกรณ์สำนักงานที่ทันสมัยเพื่อดูแลการให้บริการด้านกฎหมาย แก่คนไทยหรือต่างชาติ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย ทนายความประจำ ที่ปรึกษากฎหมายผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์สถาบันการศึกษาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการร่วมมือกับ บริษัทฯ ที่ดูแลการทำบัญชี และบริษัทฯที่ดูแลด้านการพัฒนาองค์กร และบริษัทฯ อื่นๆ เพื่อให้บริการแบบครบวงจร (One stop service)

ที่ปรึกษา

Consultants
นายนิติพล อองแก้ว

ที่ปรึกษาอาวุโส และทนายความ

ประวัติการศึกษา
 • เนติบัณฑิตไทย สมัย 38
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน ทางคดี

มีประสบการณ์ด้านกฎหมายมาไม่ต่ำกว่า 40 ปี โดยเฉพาะคดีอาญา คดีอาญาทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปัจจุบันเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงานด้านการให้คำปรึกษากฎหมายทั้งการดำเนินคดี คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีทุจริตของเจ้าหน้าที่

งานให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล และบุคคลธรรมดา

เรือโทประสาท เขียวกระเสม

ที่ปรึกษาอาวุโส และทนายความ

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย และให้คำปรึกษาคดี กับองค์กรต่างๆ มาไม่ต่ำกว่า 45 ปี ปัจจุบันเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงานด้านการให้คำปรึกษากฎหมายทั้งการดำเนินคดี ในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีภาษีอากร คดีแรงงาน คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีอนุญาโตตุลาการ และการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีล้มละลาย และการฟื้นฟู

งานที่ปรึกษากฎหมาย

ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน แก่บริษัทฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล และบุคคลธรรมดา

รองศาสตราจารย์ปิยะนุช โปตะวณิช

Senior consultant and professor

ประวัติการศึกษา
 • LL.M Temple University (U.S.A) Certificate of Attendance Temple U. Temple University (U.S.A)
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Diploma International law and international Organization ISS Hague (เนเธอร์แลนด์)

 

ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • อาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

งานที่ปรึกษากฎหมาย

ให้คำปรึกษาเรื่องการดำเนินกระบวนพิจารณา ชั้นอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

แพทย์ที่ปรึกษา

Consultants
นายแพทย์ชวลิต วิตตานนท์

แพทย์ที่ปรึกษา

ปฏิบัติงานด้านเวชปฏิบัติใน OPD/IPD/ER เป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี มีประสบการณ์ในด้านการบริหารการจัดการโรงพยาบาลด้านประกันสัมพันธ์ในโรงพยาบาลเอกชน ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการพิจารณาการให้บริการตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่เป็นสากล เพื่อให้เป็นมาตรฐานและเกิดการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ อย่างคุ้มค่าสอดคล้องกันของบริษัทประกันภัยและโรงพยาบาลผู้ให้บริการ การรักษาพยาบาล และมีความเชี่ยวชาญกฎหมายประกันภัย กฎหมายคดีทางการแพทย์

ประวัติการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2529
 • วุฒิบัตร : แพทย์ผู้ชำนาญการเวชปฏิบัติทั่วไป
 • อนุมัติบัตร : แพทย์ผู้ชำนาญการเวชศาสตร์ครอบครัว
 • ประกาศนียบัตร : แพทย์ผู้ชำนาญการสาขาอาชีวเวชศาสตร์

 

ประวัติการทำงาน
 • ที่ปรึกษาด้านการแพทย์ บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • ให้คำปรึกษาทางการแพทย์และพิจารณาให้ความเห็นของการรักษาตามหลักแนวปฏิบัติมาตรฐานทางการแพทย์ ที่เป็นปัจจุบันทั้งสากล และประเทศไทย
 • ให้คำปรึกษา/ความเห็น เกี่ยวกับนิยาม ความหมาย ของโรคหรือการเจ็บป่วย/การบาดเจ็บ ที่ระบุในสัญญาคุ้มครอง ในมิติทางด้านการแพทย์ ในทุกๆสาขาการแพทย์
 • ดำเนินการ แปล ให้ความหมาย ลำดับการรักษา ให้เกิดความชัดเจนจากเวชระเบียนเพื่อประกอบเป็นข้อมูลในการพิจารณาความคุ้มครองของสัญญา
 • สอบถามความเห็นทางด้านการแพทย์ข้อมูลด้านการแพทย์จากแพทย์ผู้ทำการรักษาเพื่อประกอบ การพิจารณาความคุ้มครองตามเงื่อนไขและเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคุ้มครอง / ไม่คุ้มครองของบริษัท อันเนื่องมาจากประเด็นด้านการแพทย์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ทุกฝ่ายและเป็นหลักฐานหากมีการนำสู่ คปภ.และชั้นศาล
 • ให้ข้อมูล ชี้แจ้งต่อ คปภ. ในประเด็นด้านการแพทย์ กรณีเกิดข้อพิพาทด้านการแพทย์
 • ให้ความเห็นในประเด็นด้านการแพทย์ ในคณะกรรมการ พิจารณาคดีและข้อโต้แย้ง ที่นำสู่ คปภ. และศาลยุติธรรม
 • กรรมการกำหนดแนวทางการต่อสู้ในชั้นศาล และ พยานฝ่ายจาเลยของบริษัท AIA ในชั้นศาล ฝ่ายบริหารการจัดการ โรงพยาบาลพญาไท 2
 • ติดต่อประสานงานการดำเนินการด้านการรักษาทางการแพทย์กับบริษัทประกันสุขภาพ
 • การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพกับบริษัทประกันสุขภาพทุกประเภท
 • “Platinum awards” จากรางวัล hospital Quality awards 2014 ของเอไอเอ, รางวัล most admired performance award 2011 ของ Ayudhya allianz CP

ทีมงานทนายความ

Our Lawyer
นางสาวจุฑารัตน์ สิรันทวิเนติ

ทนายความ

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย และติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ มาไม่ต่ำกว่า 15 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบงานทนายความ มีความเชี่ยวชาญคดีแพ่งคดีอาญา เช่น คดีทางการแพทย์ คดีผิดสัญญาประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คดีอนุญาโตตุลาการ คดีผิดสัญญาเงินกู้ คดีมรดก คดีละเมิด และคดีผิดสัญญาต่างๆ

ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้ง ตำแหน่ง

ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย และนายทะเบียนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

นายนิติวัชญ์ ยุติธรรมวงษ์

ทนายความ

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ (เกียรตินิยม) คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย ว่าความดำเนินคดีต่างๆ ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา คดีมรดก คดีเกี่ยวกับการลงทุน เป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและวิทยากรผู้บรรยายพิเศษให้กับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทต่างๆ มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบในการดำเนินคดีแพ่ง คดีมรดก คดีผู้บริโภค คดีอาญา คดีเจ้าหน้าที่ทุจริตของบริษัทประกัน คดีศาลชานัญพิเศษ เช่น ศาลปกครอง ศาลล้มละลายกลาง ดำเนินคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการ และสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ชั้นพนักงานสอบสวน เป็นที่ปรึกษากฎหมาย รวมทั้งการให้คำปรึกษากฎหมายต่างๆ

นายศรานนท์ รัชชุศานติ

ทนายความ

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท International Business สาขา Marketing มหาวิทยาลัย Deakin University, Melbourne, Australia
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย คดีแพ่งและอาญา ดูแลงานทางด้านกฎหมายสากล ประสานงานระหว่างประเทศกับลูกค้าต่างชาติ รวมทั้งให้คำปรึกษาลูกค้าต่างชาติไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล สามารถตรวจและร่างสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีประสบการณ์มาไม่ต่ำกว่า 20 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบลูกค้าต่างชาติหรือ รับว่าความดำเนินคดีของชาวต่างชาติ ทั้งคดีแพ่งและอาญา งานตรวจและร่างสัญญา งานติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือนิติบุคคลต่างชาติ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

นายทวียงค์ ศรีคำ

ทนายความฝ่ายต่างประเทศ

ประวัติการศึกษา
 • Master of Environmental Law, Macquarie University. Australia
 • International Law at University of New South Wales. Australia
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ทางกฎหมายสากล และให้คำปรึกษานิติบุคคล องค์กรต่างชาติ หรือบุคคล มาไม่ต่ำกว่า 15 ปี ประสานงานระหว่างประเทศกับลูกค้าต่างชาติ และให้คำปรึกษากฎหมายสากล แก้ปัญหาต่างๆ ให้ บริษัทฯ ต่างชาติ จนมีความเชี่ยวชาญ

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบลูกค้าต่างชาติ หรือ รับว่าความดำเนินคดีของชาวต่างชาติ ทั้งคดีแพ่งและอาญา งานที่ปรึกษากฎหมายสากล งานติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือนิติบุคคลต่างชาติ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้ง ตำแหน่ง

คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย และนายทะเบียนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

นายเฉลิมชัย สมสะกีสิทธิ์

ทนายความ

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย และติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ มาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบงานทนายความ รับติดตามเร่งรัดหนี้สิน สืบทรัพย์บังคับคดี ยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ คดีแพ่งของสถาบันการเงิน คดีผิดสัญญากู้ยืม คดีจัดการมรดก ผิดสัญญาประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คดีอนุญาโตตุลาการ จัดเตรียมเอกสาร คำฟ้องคดีปกครอง และสามารถดำเนินคดีตลอดจนดำเนินคดีในศาลชั้นต้นจนเสร็จสิ้น

นางสาวณัฏฐณิชา ปาลวัฒน์

ทนายความ

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย และติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ มาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบงานทนายความ คำฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา คดีผู้บริโภค คดีเจ้าหน้าที่ประกันทุจริต คดีผิดสัญญาเงินกู้ยืม คดีผิดสัญญาวงแชร์ คดีจัดการมรดก ผิดสัญญาประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คดีอนุญาโตตุลาการ คำให้การต่อสู้คดี ตลอดจนดำเนินคดีในศาลชั้นต้นจนเสร็จสิ้น

นางสาววรนาถ แสงมณี

ทนายความ

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย และติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ มาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา คำให้การต่อสู้คดี ยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ คดีผิดสัญญากู้ยืม คดีจัดการมรดก ผิดสัญญาประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คดีอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนดาเนินคดีในศาลชั้นต้นจนเสร็จสิ้น

นายธนวัฒน์ สุทธิรักษ์

ทนายความ

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย และติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ

หน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลรับผิดชอบในการดำเนินงานในชั้นบังคับคดี เช่น การตรวจสอบทรัพย์สิน การยึด อายัดทรัพย์สิน สืบทรัพย์ และการขายทอดตลาด

นางสาวจุฑารัตน์ สิรันทวิเนติ

ทนายความ

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย และติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ มาไม่ต่ำกว่า 15 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบงานทนายความ มีความเชี่ยวชาญคดีแพ่งคดีอาญา เช่น คดีทางการแพทย์ คดีผิดสัญญาประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คดีอนุญาโตตุลาการ คดีผิดสัญญาเงินกู้ คดีมรดก คดีละเมิด และคดีผิดสัญญาต่างๆ

ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้ง ตำแหน่ง

ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย และนายทะเบียนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

นายนิติวัชญ์ ยุติธรรมวงษ์

ทนายความ

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ (เกียรตินิยม) คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย ว่าความดำเนินคดีต่างๆ ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา คดีมรดก คดีเกี่ยวกับการลงทุน เป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและวิทยากรผู้บรรยายพิเศษให้กับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทต่างๆ มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบในการดำเนินคดีแพ่ง คดีมรดก คดีผู้บริโภค คดีอาญา คดีเจ้าหน้าที่ทุจริตของบริษัทประกัน คดีศาลชานัญพิเศษ เช่น ศาลปกครอง ศาลล้มละลายกลาง ดำเนินคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการ และสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ชั้นพนักงานสอบสวน เป็นที่ปรึกษากฎหมาย รวมทั้งการให้คำปรึกษากฎหมายต่างๆ

นายศรานนท์ รัชชุศานติ

ทนายความ

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท International Business สาขา Marketing มหาวิทยาลัย Deakin University, Melbourne, Australia
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย คดีแพ่งและอาญา ดูแลงานทางด้านกฎหมายสากล ประสานงานระหว่างประเทศกับลูกค้าต่างชาติ รวมทั้งให้คำปรึกษาลูกค้าต่างชาติไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล สามารถตรวจและร่างสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีประสบการณ์มาไม่ต่ำกว่า 20 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบลูกค้าต่างชาติหรือ รับว่าความดำเนินคดีของชาวต่างชาติ ทั้งคดีแพ่งและอาญา งานตรวจและร่างสัญญา งานติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือนิติบุคคลต่างชาติ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

นายทวียงค์ ศรีคำ

ทนายความฝ่ายต่างประเทศ

ประวัติการศึกษา
 • Master of Environmental Law, Macquarie University. Australia
 • International Law at University of New South Wales. Australia
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ทางกฎหมายสากล และให้คำปรึกษานิติบุคคล องค์กรต่างชาติ หรือบุคคล มาไม่ต่ำกว่า 15 ปี ประสานงานระหว่างประเทศกับลูกค้าต่างชาติ และให้คำปรึกษากฎหมายสากล แก้ปัญหาต่างๆ ให้ บริษัทฯ ต่างชาติ จนมีความเชี่ยวชาญ

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบลูกค้าต่างชาติ หรือ รับว่าความดำเนินคดีของชาวต่างชาติ ทั้งคดีแพ่งและอาญา งานที่ปรึกษากฎหมายสากล งานติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือนิติบุคคลต่างชาติ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้ง ตำแหน่ง

คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย และนายทะเบียนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

นายเฉลิมชัย สมสะกีสิทธิ์

ทนายความ

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย และติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ มาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบงานทนายความ รับติดตามเร่งรัดหนี้สิน สืบทรัพย์บังคับคดี ยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ คดีแพ่งของสถาบันการเงิน คดีผิดสัญญากู้ยืม คดีจัดการมรดก ผิดสัญญาประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คดีอนุญาโตตุลาการ จัดเตรียมเอกสาร คำฟ้องคดีปกครอง และสามารถดำเนินคดีตลอดจนดำเนินคดีในศาลชั้นต้นจนเสร็จสิ้น

นางสาวณัฏฐณิชา ปาลวัฒน์

ทนายความ

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย และติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ มาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบงานทนายความ คำฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา คดีผู้บริโภค คดีเจ้าหน้าที่ประกันทุจริต คดีผิดสัญญาเงินกู้ยืม คดีผิดสัญญาวงแชร์ คดีจัดการมรดก ผิดสัญญาประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คดีอนุญาโตตุลาการ คำให้การต่อสู้คดี ตลอดจนดำเนินคดีในศาลชั้นต้นจนเสร็จสิ้น

นางสาววรนาถ แสงมณี

ทนายความ

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย และติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ มาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา คำให้การต่อสู้คดี ยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ คดีผิดสัญญากู้ยืม คดีจัดการมรดก ผิดสัญญาประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คดีอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนดาเนินคดีในศาลชั้นต้นจนเสร็จสิ้น

นายธนวัฒน์ สุทธิรักษ์

ทนายความ

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย และติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ

หน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลรับผิดชอบในการดำเนินงานในชั้นบังคับคดี เช่น การตรวจสอบทรัพย์สิน การยึด อายัดทรัพย์สิน สืบทรัพย์ และการขายทอดตลาด

ทีมงาน Visa & Work permit

Visa & Work permit
นางสาวปรียาภรณ์ แสงพารา

เจ้าหน้าที่ฝ่าย Visa & Work permit

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ให้กับองค์กรต่างๆ มาไม่ต่ำกว่า 3 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลรับผิดชอบในการจดทะเบียนต่าง ๆ ในเรื่องของกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท กรรมการเข้า-ออก ดูแลวีซ่าและใบอนุญาตทำงานทั้งแรงงานต่างด้าวสัญชาติเอเชียและยุโรป ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับต่างด้าว

ทีมงาน

Team
นางสาวโกลัญญา นันจำรูญ

ผู้จัดการทั่วไป/บัญชี

นางสาวเสาวลักษณ์ วงศ์สิทธิพรรุ่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายภูมิกร วิตตานนท์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ