ความเป็นมาของบริษัท

Company’s Profile

บริษัท สำนักงานกฎหมายสรศักย์และ ที่ปรึกษาสากล จำกัด เริ่มดำเนินการบริการด้านกฎหมายเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยเน้นให้บริการด้านการว่าความดำเนินคดี การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย สืบทรัพย์ บังคับคดี งานติดตามเร่งรัดหนี้สิน รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมาย แก่ธุรกิจเอกชน องค์กร และประชาชนทั่วไป

ซึ่งปัจจุบันนี้ บริษัท สำนักงานกฎหมายสรศักย์และที่ปรึกษาสากล จำกัด ได้ดำเนินการให้บริการด้านกฎหมายประกันภัย และสะสมประสบการณ์ในการทำงานมายาวนาน จนเกิดความเชี่ยวชาญ และมีทีมงานทนายความผู้มีความเชี่ยวชาญ ในงานบริการด้านกฎหมายประกันภัยและกฎหมายด้านต่างๆ ซึ่งบริษัท สำนักงานกฎหมายสรศักย์และที่ปรึกษาสากล จำกัด บริหารโดย คุณสรศักย์ เรืองวิเศษ ได้ยึดหลัก “นิติธรรม” ในการทำงาน

บริษัท สำนักงานกฎหมายสรศักย์และที่ปรึกษาสากล จำกัด มีความมุ่งมั่นให้บริการ ด้านกฎหมายประกันภัย โดยได้รับความวางใจ จากบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่มีลูกค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศ มีกรมธรรม์ประกันชีวิต 1 ใน 3 ของประเทศไทย โดยบริษัทฯ รับการดำเนินคดีเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะ เมื่อบริษัทประกันบอกล้างแล้วตกเป็นโมฆะ ผู้รับประโยชน์จึงไม่มีสิทธิรับค่าสินไหม เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักสุจริตอย่างยิ่ง

เช่น การปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติสุขภาพ หรืออาการเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนสมัครขอเอาประกันชีวิต และรับดำเนินคดีเกี่ยวกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ตกเป็นโมฆะ ตามหลักเกี่ยวกับส่วนได้เสีย อีกทั้งยังรับดำเนินคดีอาญากับตัวแทนที่ทุจริต อันเป็นการทำลายชื่อเสียงของบริษัทประกันฯ เช่น ปลอมและใช้เอกสารสิทธิ์ปลอม หรือตัวแทนยักยอกทรัพย์หรือฉ้อโกง เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้เอาประกันภัย โดยการให้บริการทางกฎหมายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เช่น ทั้งในศาลแพ่ง หรือศาลอาญา หรือศาลจังหวัดฯ หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีทีมทนายความที่เชี่ยวชาญในการดำเนินคดี อนุญาโตตุลาการประกันภัยโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการทำงานอย่างเป็นระบบ เช่น การรายงานการทำงานต่างๆ และพร้อมปฏิบัติตามขั้นตอนของบริษัทประกันฯ ที่ได้กำหนดไว้ บริษัทฯ มีทีมทนายความทีมีประสบการณ์ และมีบุคลากรพร้อม เพื่อมาดูแลด้านกฎหมายประกันภัย ตามมาตรฐานหลักสากล และมีหลักการบริหารที่ดีมีข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ สำหรับการตัดสินใจในการบริหารงาน

ส่วนของอาคารสำนักงาน สถานที่ตั้ง และสถานที่ภายในอาคาร

บริษัทฯ ยังรับดำเนินคดีที่ศาลแรงงานต่างๆ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 อันผลมาจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทฯ มีงานบริการทางด้านกฎหมาย ในการสืบทรัพย์บังคับคดีทั่วประเทศ หรืองานติดตามเร่งรัดหนี้ ตามพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 เรามีทีมทนายความทีมีประสบการณ์ และมีบุคลากรพร้อมเพื่อมาดูแลด้านนี้ ตามมาตรฐานและมีการดำเนินที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ในส่วนที่ปรึกษาสากล บริษัทฯ มีทีมทนายความที่จบจากต่างประเทศมาเป็นทีมงานเพื่อดูแลการบริการทางกฎหมายในกับคนต่างชาติ โดยมีการบริการตั้งแต่แปลรับรองเอกสารโดยทนายความผู้ทำคำรับรองรายมือชื่อของสภาทนายความ รวมทั้งการรับดำเนินคดีต่างๆ ให้แก่คู่สัญญาในสถาบันอนุญาโตตุลาการ (ICC) และ คดีอื่นๆ

ในด้านการทำงานสังคม บริษัท สำนักงานกฎหมายสรศักย์และ ที่ปรึกษาสากล จำกัด มีนโยบายลดความเลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคม ได้ร่วมมือทางด้านงานวิชาการกับหน่วยงานต่างร่วมหรือสมาคมอื่น เช่น สมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมมือกันศึกษางานวิจัยทางด้านกฎหมายต่างๆ อีกทั้งยังเป็นทีมงานที่ปรึกษากฎหมายของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และองศ์กรการกุศลอื่นๆ บริษัท สำนักงานกฎหมายสรศักย์และ ที่ปรึกษาสากล จำกัด มีความพร้อมและมีความมุ่งมั่นในการบริการ ด้านกฎหมายตามปรัชญา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดและคุ้มค่าแก่ลูกค้า

ตำแหน่ง/การทำงานในปัจจุบัน

  • ประธานบริหาร บริษัท สำนักงานกฎหมายสรศักย์และที่ปรึกษาสากล จำกัด
  • อุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • เป็นที่ปรึกษากฎหมายและกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
  • รองประธานคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายและนายทะเบียน สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

นายสรศักย์ เรืองวิเศษ

Mr.Sorasak  Ruangwiset
ประธานบริษัท

ที่ปรึกษาและทีมงาน

Consultants and legal team