ประวัติย่อ

ABOUT US

Sorasak about

บริษัท สำนักงานกฎหมายสรศักย์
และที่ปรึกษาสากล จำกัด

เปิดให้บริการด้านกฎหมายมาตั้งแต่ พ.ศ. 2546 มีประสบการณ์และได้รับความเชื่อถือการให้บริการด้านกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งมีการให้บริการสองภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
เรามีการบริการทางด้านกฎหมายหลายด้านให้แก่ลูกค้าและครบวงจร (One Stop Legal Sevice)

การช่วยเหลือธุรกิจของท่าน ในด้านการจดทะเบียน เช่น การจดทะเบียนนิติบุคคล การขออนุญาตประกอบกิจการ

ส่วนการบริการการดำเนินคดีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา เช่น คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ คดีครอบครัว คดีมรดก คดีแรงงาน คดีประกันชีวิต คดีอนุญาโตตุลาการ

บริการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
ในประเทศไทยให้ลูกค้าชาวต่างชาติ
ที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย

ในด้านการบริการทำสัญญา เช่น สัญญาระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง สัญญาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง สัญญาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย สัญญาระหว่างสามีภรรยา พินัยกรรม สัญญาการหย่า

นอกจากนี้ เรายังเป็นที่ปรึกษากฎหมาย เช่น ด้านการบริการสัญญากองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ) สัญญาการให้ทุนการศึกษาของภาครัฐ สัญญากู้ยืมและติดตามหนี้สิน

เรามีความพร้อม ความมุ่งมั่น ในการบริการด้านกฎหมายของประเทศไทย แก่ลูกค้าทุกคนโดยมืออาชีพ