นิติกรรมและสัญญา

SERVICE

นิติกรรมและสัญญา

นิติกรรมและสัญญา

  • รับร่างสัญญาทุกชนิด (ภาษาไทย จีน อังกฤษ และอื่นๆกว่า 30 ภาษา)
  • รับจดทะเบียนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร
  • รับจดทะเบียน ขอใบอนุญาตห้างหุ้นส่วน บริษัท และบริษัท(มหาชน)
  • ให้บริการด้านกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ เช่น การขออนุญาตต่างๆ และการซื้อขายที่ดิน
  • รับร่างบันทึกข้อตกลงหรือร่วมมือ เช่น MOA, MOU
  • การรับรองลายมือชื่อ และเอกสาร Notarial Services Attorney
  • การรับรองลายมือชื่อผู้มอบอำนาจของกรมการค้าต่างประเทศ
  • สัญญาเกี่ยวข้องผู้ถือหุ้น การซื้อกิจการการลงทุน
  • สัญญาจ้าง (ลูกจ้าง/นายจ้าง)