ที่ปรึกษากฎหมายและการลงทุน

SERVICE

ที่ปรึกษากฎหมายและการลงทุน

ที่ปรึกษากฎหมายและการลงทุน

 • รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบุคคล/นิติบุคคล ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ
 • รับเป็นที่ปรึกษาในการลงทุนธุรกิจกัญชงกัญชาในประเทศไทย
 • รับเป็นที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินดิจิทัล (คริปโต)
 • ที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศ (ภาษี/การเงิน)
 • ที่ปรึกษาด้านการเขียนแผนธุรกิจ (กู้เงิน)
 • ที่ปรึกษาด้านการนําเข้าตลาดหลักทรัพย์
 • ที่ปรึกษาระบบภาษี
 • ฝึกอบรมทางกฎหมายธุรกิจ (In-House)
 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจ (อื่นๆ)
 • Asset Management (การควบรวม/การซื้อกิจการ)
 • Transection Management (ใน/นอกประเทศ)
 • ที่ปรึกษาด้านการนําเข้าตลาดหลักทรัพย์
 • สอบทานธุรกิจ
 • ที่ปรึกษาเรื่องการจัดตั้งบริษัท / การบริหารเบื้องต้น
 • ที่ปรึกษาการจัดการองค์กร / โครงสร้าง