คดีทางปกครอง คดีอนุญาโตตุลาการ

SERVICE

คดีทางปกครอง คดีอนุญาโตตุลาการ

คดีทางปกครอง คดีอนุญาโตตุลาการ

  • คดีผิดสัญญาทางปกครอง ระหว่างรัฐกับเอกชน หรือสมาคมต่างๆ
  • คดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เช่นการออกกฎ ระเบียบ คำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้แก่สมาคมต่างๆ
  • คดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • รับว่าความคดีรับสัมปทานสัญญาภาครัฐ
  • รับว่าความคดีรับเหมาก่อสร้างกับภาครัฐ
  • รับว่าความคดีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
  • รับว่าความคดีสัญญาระหว่างเอกชนกับเอกชน (สัญญากำหนดให้ไปฟ้องต่ออนุญาโตตุลาการ)