บริการด้านวิชาการและการบริหารสัญญากองทุน

SERVICE

บริการด้านวิชาการและการบริหารสัญญากองทุน

บริการด้านวิชาการและการบริหารสัญญากองทุน

  • จัดอบรมสัมมนาวิชาการ ให้ความรู้กฎหมายแรงงาน
  • จัดอบรมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย
  • จัดอบรมการพัฒนาองค์กรธุรกิจให้ปลอดภัยภายใต้กฎหมายไทยร่วมกับบริษัท HRDI จำกัด
  • ส่งเสริมการเผยแพร่บทความทางกฎหมายต่างๆ ร่วมกับหน่อยงานราชการ เช่น มหาวิทยาลัยฯ
  • รับการบริหารสัญญาของทั้งเอกชน เช่น สัญญากู้ยืม การให้ทุน กองทุน
  • รับเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายและการบริหารสัญญากองทุน เช่น กองทุนเพื่อการศึกษาภาครัฐ