การขออนุญาตและการจดทะเบียน

SERVICE

บริการด้านเอกสารบริษัทครบวงจร

การขออนุญาตและการจดทะเบียน

 • ปรึกษาเรื่องแรงงาน
 • ปรึกษาเรื่องเอกสารบริษัทครบวงจร 
 • จดทะเบียนบริษัท
 • ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ท่องเที่ยว / แอลกอฮอล์)
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ขึ้นทะเบียนนายจ้าง
 • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดา/ต่างด้าว
 • เปิดบัญชีธนาคารนิติบุคคล
 • จดเปลี่ยนแปลงบริษัท
 • ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 • รับขออนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
 • บริการขอขึ้นทะเบียนและใบอนุญาต อย. ทุกประเภท
 • ใบอนุญาตทางการเงิน (VAT/สินทรัพย์ดิจิตอล ฯลฯ)
 • งานสิทธิประโยชน์ (BOI)
 • จดทะเบียน / ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท
 • จดทะเบียนและตรวจสอบเครื่องหมายการค้า
 • ใบอนุญาตต่างๆ
 • พิธีการศุลกากร (เชิงกฎหมาย)