จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ทางกฏหมายแก่นักวิจัยเกี่ยวกับกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา

จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ทางกฏหมายแก่นักวิจัยเกี่ยวกับกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ทางกฏหมายแก่นักวิจัยเกี่ยวกับกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา