อบรมให้ความรู้และวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายให้แก่สถานศึกษา (ของผู้รับทุน)

จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ทางกฏหมายแก่นักวิจัยเกี่ยวกับกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา

อบรมให้ความรู้และวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายให้แก่สถานศึกษา (ของผู้รับทุน) ในฐานะที่ปรึกษากฏหมายฝ่ายบริหารสัญญาของ กสศ.