การจัดอบรมสัมมนากฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ทางกฏหมายแก่นักวิจัยเกี่ยวกับกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา