,

ปรึกษาปัญหากฎหมาย ด้านการลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทยกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

ปรึกษาปัญหากฎหมาย ด้านการลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทยกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

ปรึกษาปัญหากฎหมายด้านการลงทุน และการทำธุรกิจในประเทศไทยกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็นขั้นตอนที่สำคัญ และควรทำเพื่อให้คุณเตรียมความพร้อม และลดความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ สำหรับการลงทุนทำธุรกิจนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอย่างมาก มาดูกันว่าที่ปรึกษาปัญหากฎหมายด้านการลงทุน จะช่วยให้การทำธุรกิจของคุณง่ายขึ้นได้อย่างไร

ที่ปรึกษาปัญหากฎหมายด้านการลงทุน ตัวช่วยธุรกิจ SMEs Startups

ปรึกษาปัญหากฎหมาย ด้านการลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทยกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

การลงทุนในธุรกิจ SMEs (Small and Medium Enterprises) และ Startups ในประเทศไทยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น และมีโอกาสสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ แต่การลงทุนดังกล่าวนั้นก็มาพร้อมกับปัญหาในด้านกฎหมายที่อาจทำให้ผู้ลงทุนต้องเผชิญหน้ากับความซับซ้อน และความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจการ และการลงทุน ดังนั้น การปรึกษาปัญหากฎหมายด้านการลงทุนที่มีความชำนาญในด้านกฎหมายของประเทศไทยเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ลงทุนควรมี

บทบาท และความสำคัญของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในการปรึกษาการลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทย

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษา เชี่ยวชาญและมีความรู้ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทย เข้าใจกฎหมาย และระเบียบการดำเนินธุรกิจในประเทศให้เป็นอย่างดี การรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเตรียมความพร้อม และลดความเสี่ยงในการลงทุนได้มากขึ้น

3 ปัญหากฎหมายที่พบบ่อยในการลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทย

ในการลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทย มีปัญหาทางกฎหมายที่อาจพบบ่อยได้แก่:

ปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายการเปิดกิจการ

การเปิดกิจการในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และระเบียบการที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความซับซ้อน และยากต่อการดำเนินกิจการในระยะแรก แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนในการเปิดกิจการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเริ่มต้นเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จ ดังกฎหมาย

ปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายภาษี และการเงินในประเทศไทย

กฎหมายภาษี และการเงินในประเทศไทยมีความซับซ้อน และมีข้อจำกัดที่ต้องปฏิบัติตาม เช่น การลดหย่อนภาษี การปฏิบัติตามกฎหมายการเสียภาษีอากรต่างๆ หากคุณมีที่ปรึกษากฎหมายการลงทุน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปรับตัวในการจัดการภาษี และการเงินในองค์กรให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง และประสบความสำเร็จ

ปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ในประเทศไทย

การลงทุนในสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจในการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงของการละเมิดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์อาจทำให้ธุรกิจต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งทางกฎหมาย และค่าเสียหายทางการเงิน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์จะช่วยในการคำนวณความเสี่ยง และให้คำแนะนำเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

มาตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทย

การลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทยนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๙๖ – ๑๒๔๖/๗ ดังนี้

  • สภาพและการตั้งบริษัทจำกัด (มาตรา ๑๐๙๖ – ๑๑๑๖) อาทิเช่น มาตรา ๑๐๙๖ บัญญัติว่า “อันว่าบริษัทจำกัดนั้น คือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้น ด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้น มีมูลค่าเท่าๆ กัน โดยมีผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวน เงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ”
  • หุ้นและผู้ถือหุ้น (มาตรา ๑๑๑๗ – ๑๑๔๓) อาทิเช่น มาตรา ๑๑๑๘ อันหุ้นนั้น ท่านว่าจะแบ่งแยกหาได้ไม่ ถ้าบุคคลมีจำนวนแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นๆ เดียวร่วมกัน ท่านว่าต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งในจำนวนนั้นแต่คนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานเป็นผู้ถือหุ้น อนึ่ง บุคคลทั้งหลายซึ่งถือหุ้นๆ เดียวร่วมกัน ต้องร่วมกันรับผิดต่อบริษัทในการส่งใช้มูลค่าของหุ้น
  • วิธีจัดการบริษัทจำกัด (มาตรา ๑๑๔๔ – ๑๒๐๗) อาทิเช่น มาตรา ๑๑๔๔ บัญญัติว่า บรรดาบริษัทจำกัด ให้มีกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนด้วยกันจัดการตามข้อบังคับของบริษัท และอยู่ในความครอบงำของที่ประชุมใหญ่แห่งผู้ถือหุ้นทั้งปวง

สำนักงานทนายความสรศักย์ บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านการประกอบธุรกิจ

ปรึกษาปัญหากฎหมาย ด้านการลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทยกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

การลงทุนในธุรกิจ SMEs และ Startups ในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง และน่าลงทุนแต่ก็ควรทำความเข้าใจในเรื่องของกฎหมาย และปัญหาที่อาจเกิดขึ้น การใช้บริการของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อปรึกษา และแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จในการลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ควรเลือกที่ปรึกษาที่มีความชำนาญ และความเข้าใจในวงการธุรกิจ และกฎหมายของประเทศไทยเพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

สำนักงานทนายความสรศักย์ เป็นสถาบันที่ให้บริการปรึกษาทางกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สิน และนิติกรรมและสัญญา การใช้บริการของสำนักงานทนายความสรศักย์ ให้ความมั่นใจในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย และการเลือกทางที่ถูกต้องในการดำเนินกิจการ นอกจากนี้ยังช่วยในการเตรียมความพร้อม และรับมือกับข้อขัดแย้งทางกฎหมายเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปอย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จ

ทุกปัญหามีทางออก ติดต่อสอบถาม เพื่อรับคำปรึกษาด้านการลงทุน ทำธุรกิจของท่านได้ที่ บริษัท สำนักงานกฎหมายสรศักย์และที่ปรึกษาสากล จำกัด: 49/78 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร: 081-692-2428094-879-5865
Facebook: บริษัท สำนักงานกฎหมายสรศักย์และที่ปรึกษาสากล จำกัด
Line: Sorasak