การเป็นคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับสหพันธ์สมาคมกีฬาแห่งชาติ

จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ทางกฏหมายแก่นักวิจัยเกี่ยวกับกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา

การเป็นคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับสหพันธ์สมาคมกีฬาแห่งชาติ