การดำเนินคดีให้บริษัทฯ ที่ได้รับความเสียหายจากการทุจริตในโครงการภาครัฐ

จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ทางกฏหมายแก่นักวิจัยเกี่ยวกับกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา

การดำเนินคดีให้บริษัทฯ ที่ได้รับความเสียหายจากการทุจริตในโครงการภาครัฐ จนได้รับการชดใช้ค่าเสียหายโดยเร็ว