ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

ข้อควรรู้ รายละเอียดเบื้องต้น (เวลาอ่าน 5 นาที)

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

ใบอนุญาตทำงาน คืออะไร ?

         เอกสารที่ชาวต่างชาติที่ต้องมีก่อนเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือ ลูกจ้าง ทุกอาชีพนั้น จำเป็นต้องยื่นขอการเปลี่ยนประเภทการลงตรา เป็น Non-Immigrant Visa ”B” (Non-B Visa) หรือวีซ่าประเภทธุรกิจ และเมื่อทำการเปลี่ยนลงตราเรียบร้อยแล้วนั้นแล้วจึงไปยื่นขอใบอนุญาตทำงาน หรือ work permit ตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย

และเมื่อใบอนุญาตทำงานหมดอายุ ต้องดำเนินการต่ออายุทันที รวมถึงกรณีที่ชาวต่างชาติเปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนนายจ้าง ต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานใหม่เช่นกัน

เมื่อชาวต่างชาติขอวีซ่า Non-B มาแล้วแต่ยังไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน สามารถยื่นขอเองได้ที่กรมจัดหางานกระทรวงแรงงานภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากที่เดินถึงประเทศไทยแล้ว ตามกฎหมายที่ให้พำนักอยู่ได้ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว 

คุณสมบัติของชาวต่างชาติที่จะขอใบอนุญาตทำงานได้

 1. ชาวต่างชาติ ที่มีถิ่นที่อยู่ราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (NON-IMMIGRANT) โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน (TOURIST/TRANSIT) ซึ่งจะอนุญาตทำงานในครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงขอใหม่
 2. มีความรู้และความสามารถในการทำงานจริงตามที่ขออนุญาต
 3. ไม่มีองค์ประกอบทางกายดังนี้
  1. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั้นเฟือนไม่สมประกอบ
  2. ไม่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อน วัณโรคระยะสุดท้าย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
  3. ติดยาเสพติดให้โทษรุนแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง
  4. ไม่เป็นโรคซิฟิลิสระยะที่ 3

ผู้เป็นนายจ้างจะต้องสำรวจและพิจารณาการเข้ารับชาวต่างชาติเป็นอย่างดี

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นคำขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

 1. แบบคำขอ ต.ม. 1 และรูปถ่ายขนาด 3×4 ซม. 3 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 2. หนังสือรับรองการจ้างงาน หรือ สัญญาจ้าง
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน
 4. ใบรับรองแพทย์
 5. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมฉบับจริง
 6. (กรณีกฎหมายกำหนดต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 7. (กรณีบริษัทผ่าน B.O.I หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงความจำเป็นในการจ้างแรงงานต่างด้าว)
 8. (กรณีนายจ้างเป็นต่างด้าว) หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชะชนของผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารประกอบพิจารณาตามกิจการ/นายจ้าง

 1. สถานประกอบกิจการเอกชน
  1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทย และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 6 เดือน
  2. ภ.พ.01 และ ภ.พ.20
  3. บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว พร้อมเลขที่ใบอนุญาตทำงาน
  4. สำเนางบการเงิน ภงด. 50 หรือ ภงด. 51 ปีล่าสุด และ ภพ.30
  5. รูปถ่ายสถานที่ประกอบการ 4 รูป (ป้าบบริษัท ด้านหน้าตัวอาคาร ภายใน รูปถ่ายในโรงงาน)
  6. (กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว) สำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง ถ้าไม่อยู่ที่ประเทศไทยต้อง Notary Public
 2. โรงเรียน/มหาวิทยาลัยเอกชน
  1. สำเนาหนังสือแต่งตั้งครูหรือผู้สอน หน้าที่พร้อมสัญญา
  2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  3. สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
  4. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา
 3. หน่วยงานราชการ
ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

รู้หรือไม่ เรื่อง PDPA 

 • นักข่าว สื่อมวลชน มาทำข่าวเพื่อสาธารณชน การนำข้อมูลของบุคคลอื่นมาเสนอข่าว ไม่เป็นการละเมิด เพราะข่าวนั้นนำมาเพื่อประโยชน์สาธารณะ
 • หากท่านใดต้องการติดกล้องวงจรปิดในตำแหน่งที่สามารถบันทึกบุคคลอื่นที่เข้ามาหรือผ่านอาคารบ้านเรือนของท่าน ท่านต้องติดป้ายให้บุคคลอื่นทราบว่ามีบริเวณนี้กล้องวงจรปิด เพื่อแจ้งสิทธิและการใช้กล้องวงจรปิดอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ นี้
 • พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่ จึงยังไม่มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่เป็นบรรทัดฐา การพิจารณาคดีต้องใช้เวลาและการพิจารณาสูง

แหล่งอ้างอิง

 • ขอใบอนุญาตทำงาน ขอเวิร์คเพอร์มิท (มปป) Thai visa center. Available at: https://www.thaivisacenter.com/14945321/เวิร์คเพอร์มิท (Accessed: 21 August 2023).
 • JobsDB content team (2023) ใบอนุญาตทำงาน (work permit) คืออะไร สิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจทำงานต่างประเทศ – JobsDB ไทยJobsDB. Available at: https://th.jobsdb.com/th/career-advice/article/ใบอนุญาตทำงาน-work-permit-คืออะไร (Accessed: 21 August 2023).