การขอวีซ่าทำงานสำหรับต่างด้าว (Visa Non-B)

ข้อควรรู้ รายละเอียดเบื้องต้น (เวลาอ่าน 5 นาที)

วีซ่าทำงานสำหรับต่างด้าว (Visa Non-B)

การขอวีซ่าทำงานสำหรับต่างด้าว (Visa Non-B)

วีซ่าคืออะไร? วีซ่า Non-B คืออะไร

      วีซ่า คือเอกสารที่แสดงว่าบุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด โดยผู้ออกตรวจลงตราประทับที่อาจจะเป็นสติกเกอร์หรือตราประทับในหนังสือเดินทาง (passport) หรือบางประเทศไม่ได้ลงตราประทับใoหนังสือเดินทาง แต่เป็นการลงตราประทับแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเชื่อมโยงข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์

วีซ่า Non – Immigrant Visa “B” จะออกให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อทำงาน ติดต่อธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมในประเทศไทย

วีซ่า Non-B มีกี่ประเภท ?

 1. แบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry) มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน
 2. แบบเข้าได้หลายครั้ง (Multiple-Entry) มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ออกให้เฉพาะกรณีติดต่อธุรกิจ

หลักเกณฑ์การพิจารณา

 • ต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว
 • ต่างด้าวต้องมีเงินได้
 • ต้องเป็นธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
 • ธุรกิจนั้นต้องยื่นงบการเงิน ณ วันสิ้นงวดสองปีบัญชีที่ผ่านมา ที่ได้รับตรวจรับรองความถูกต้องจากผู้สอบบัญชี เพื่อแสดงความมั่นคงเชื่อถือได้ โดยพิจารณาสถานภาพว่ามีการประกอบการจริง
 • ธุรกิจนั้นมีความจำเป็นต้องว่าจ้างคนต่างด้าวมาทำงาน
 • *ธุรกิจนั้นมีอัตราส่วนจำนวนคนต่างชาติกับพนักงานคนไทยประจำ 1 : 4 คน (ยกเว้นกรณีที่ให้ได้รับการผ่อนผันเรื่องอัตราส่วนคนไทย)

เอกสารประกอบการยื่นขอ Visa Non-B

 1. แบบคำขอ ตม.7 พร้อมรูปถ่าย 4×6 ซม. จำนวน 1 รูป (ต่างด้าวต้องยื่นขอด้วยตัวเอง)
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ (หน้าที่มีรูปถ่าย, วีซ่า, ตราเดินทางครั้งสุดท้าย, บัตรขาออก[ตม.6], ตรา RE-Entry-Permit, ตราประทับการอนุญาตให้อยู่ต่อครั้งสุดท้าย และต่างด้าวลงลายมือชื่อรับรอง)
 3. หนังสือรับรองต่างด้าวเข้าทำงาน (แบบ สตม.1)
 4. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (ต่างด้าวลงลายมือชื่อรับรองทุกแผ่น)
 5. สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรนั้นๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ฉบับนายทะเบียน โดยรับรองไม่เกิน 6 เดือน
 6. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
 7. สำเนางบดุล และงบกำไรขาดทุน ปีล่าสุด พร้อมแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) และใบเสร็จรับเงิน และสำเนา สบช.3 (รับรองจากสรรพกร/กระทรวงภาณิชย์/ผู้ตรวจสอบบัญชี และต้องเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้น)
 8. สำเนาแบบยื่นรายการภาษีเงินบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ของต่างด้าวผู้ยื่นคำขอปีล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
 9. สำเนาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) ที่มีชื่อพนักงานไทยและชื่อคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอ 3 เดือนล่าสุดพร้อมใบเสร็จรับเงิน
 10. สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบตามที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานประกันสังคม (สปส.1-10) 3 เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน
 11. สำเนาแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30 หรือ ภ.พ.36) ของปีงบการเงินล่าสุด 3 เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน
 12. เอกสารแสดงความจำเป็นว่าต้องว่าจ้างคนต่างด้าวมาทำงาน
 13. แผนที่แสดงสถานที่ทำงานของผู้ยื่นคำขอ (ประทับตราบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 14. แบบ สตม.2
 15. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ประทับตราบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจ) ภายนอก: สภาพอาคาร, เลขที่ตั้ง, ป้ายชื่อสถานประกอบการ ภายใน: ภาพพนักงานคนไทยและคนต่างด้าวขณะปฏิบัติงานอยู่

หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องการเตรียมเอกสาร ความถูกต้องหรือจะคัดเอกสารใดๆ ให้ติดต่อทนายความหรือสำนักงานกฎหมาย ที่สามารถช่วยเหลือท่านเรื่อง Non-B Visa ได้

แหล่งอ้างอิง

 • Plook Creator (2022) วีซ่าคืออะไร วีซ่ามีกี่ประเภท และมีวิธีการขออย่างไรtrueplookpanya. Available at: https://www.trueplookpanya.com/dhamma/content/92243 (Accessed: 11 September 2023). 
 • วีซ่า Non-Immigrant “B” (คนอยู่ชั่วคราวประเภท B: ทำงาน ติอต่อธุรกิจ หรือประชุม) (2023) vientiane.thaiembassy. Available at: https://vientiane.thaiembassy.org/th/page/ประเภทวีซ่า-types-of-visa?menu=63b5333b6116753ef562ffa3 (Accessed: 11 September 2023).
 • เอกสารสำหรับยื่นขอ Non-Immigrant Visa (no date) thaivisahome. Available at: https://www.thaivisahome.com/13893062/non-immigrant-visa- (Accessed: 11 September 2023).