การดำเนินคดีให้บริษัทฯ ที่ได้รับความเสียหายจากการทุจริตในโครงการภาครัฐ

การดำเนินคดีให้บริษัทฯ ที่ได้รับความเสียหายจากการทุจริตในโครงการภาครัฐ จนได้รับการชดใช้ค่าเสียหายโดยเร็ว