ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย รับสืบทรัพย์บังคับคดีติดตามหนี้สิน

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย รับสืบทรัพย์บังคับคดีติดตามหนี้สิน

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยให้การติดตามหนี้สินเป็นเรื่องง่าย เพราะการเรียกร้องติดตามหนี้สินด้วยตัวเองเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยาก เมื่อลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ตามสัญญา การมีที่ปรึกษากฎหมายช่วยสืบทรัพย์บังคับคดีติดตามหนี้สินอาจเป็นทางออกที่ดี ที่จะช่วยให้คุณชได้รับเงินที่คู่สัญญาควรจ่าย มาดูกันว่า ที่ปรึกษากฎหมายรับสืบทรัพย์บังคับคดีติดตามหนี้สิน สามารถช่วยคุณติดตามหนี้สินจากลูกหนี้ได้อย่างไร และมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรบ้างได้ในบทความนี้

รายละเอียดเนื้อหา

การสืบทรัพย์บังคับคดีติดตามหนี้สิน คือ

การสืบทรัพย์บังคับคดีติดตามหนี้สินคือกระบวนการทางกฎหมายที่ใช้ในการเรียกเก็บหนี้สินจากลูกหนี้ที่ไม่ชำระหนี้ตามที่ได้รับคำพิพากษาหรือคำสั่งจากศาล กระบวนการนี้มักใช้ในกรณีที่การต่อรองหรือการยื่นคำร้องขอชำระหนี้อย่างสันติไม่ได้ผล ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความจำเป็นในการใช้วิธีการทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้ทวงถามหนี้ การสืบทรัพย์บังคับส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นขั้นตอนอย่างน้อยสองขั้นตอนหลักๆ คือการสืบทรัพย์และการขายทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ ซึ่งการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 เพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ผู้ทวงถามหนี้จึงต้องมีที่ปรึกษาปัญหากฎหมายช่วยในการดำเนินการ

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย รับสืบทรัพย์บังคับคดีติดตามหนี้สิน

ทำไมต้องมีที่ปรึกษาด้านกฎหมายช่วยในการสืบทรัพย์ ติดตามหนี้สิน

การมีที่ปรึกษากฎหมายเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการสืบทรัพย์และติดตามหนี้สินด้วยหลายเหตุผลดังนี้:

  1. ความเชี่ยวชาญในกฎหมาย: ที่ปรึกษากฎหมายมีความรู้และความเชี่ยวชาญในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยให้ผู้ทวงถามหนี้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายและสิทธิของตนในกระบวนการต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
  2. ป้องกันความเสี่ยง: ที่ปรึกษากฎหมายช่วยในการตรวจสอบเอกสาร และกระบวนการทางกฎหมายเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงในการขาดทุนหรือการเสียหายของผู้ทวงถามหนี้
  3. การแจ้งเตือนและการเรียกร้อง: ที่ปรึกษากฎหมายสามารถช่วยในการเตรียมเอกสารทางกฎหมาย เช่น บัตรเรียกเก็บหนี้ หรือเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นในการแจ้งเตือนและการเรียกร้องหนี้สิน
  4. แนะนำทางเลือกที่เหมาะสม: ที่ปรึกษากฎหมายสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่เหมาะสมในกระบวนการต่างๆ และช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการต่อไป
  5. ปฏิบัติตามกฎหมาย: การมีที่ปรึกษากฎหมายช่วยในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่มีอยู่ ซึ่งช่วยในการลดความเสี่ยงในการละเมิดกฎหมาย

ดังนั้น การมีที่ปรึกษาด้านกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้กระบวนการสืบทรัพย์และติดตามหนี้สินเป็นไปอย่างเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการสืบทรัพย์บังคับคดี

การสืบทรัพย์บังคับคดีเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องมีความรอบคอบในทุกขั้นตอน การมีที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ช่วยในกระบวนการนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการสืบทรัพย์บังคับคดี ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์สถานะการเงินของลูกหนี้ การรวบรวมข้อมูลทรัพย์สิน หรือการเตรียมการสำหรับการดำเนินการบังคับคดี คุณสามารถติดต่อที่ปรึกษากฎหมายของเราได้ทันที

วิเคราะห์สถานะทางการเงินของลูกหนี้

ที่ปรึกษากฎหมายจะทำการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของลูกหนี้ เพื่อทราบถึงความสามารถในการชำระหนี้สิน

รวบรวมข้อมูลทรัพย์สิน

ที่ปรึกษากฎหมายจะทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นที่สำคัญของลูกหนี้ เช่น บ้านที่อยู่อาศัย รถยนต์ ทรัพย์สินทางธุรกิจ เป็นต้น

ตรวจสอบสถานะทรัพย์สิน

หลังจากที่ได้รับข้อมูลทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่จะต้องทำการตรวจสอบสถานะของทรัพย์สินเหล่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่าทรัพย์สินเหล่านั้นยังคงมีความคุ้มค่าและสามารถนำมาขายได้

ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

หลังจากตรวจสอบสถานะทรัพย์สินแล้ว ที่ปรึกษากฎหมายจะทำการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อกำหนดราคาที่เหมาะสมในการขาย

เตรียมการสำหรับการดำเนินการบังคับคดี

เมื่อมีข้อมูลและประเมินมูลค่าทรัพย์สินครบถ้วน ที่ปรึกษากฎหมายจะเตรียมการสำหรับการดำเนินการบังคับคดี เช่น การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการยื่นคำร้องขออนุมัติจากศาล

ยื่นเอกสารและขออนุมัติจากศาล

ที่ปรึกษากฎหมายจะทำการยื่นเอกสารและขออนุมัติจากศาลเพื่อดำเนินการบังคับคดีต่อไป

ดำเนินการขายทอดตลาด

เมื่อได้รับอนุมัติจากศาล ที่ปรึกษากฎหมายจะดำเนินการขายทรัพย์สินที่ได้ทำการประเมินมูลค่าแล้ว

จัดการรายได้จากการขายทอดตลาด

สุดท้ายเป็นขั้นตอนการจัดการรายได้ที่ได้จากการขายทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการชำระหนี้ตามที่กำหนดในคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล

การสืบทรัพย์บังคับคดีติดตามหนี้สินเป็นกระบวนการที่ต้องการความรอบคอบ และเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษากฎหมายจึงเป็นสำคัญในการช่วยให้กระบวนการดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สำนักงานทนายความสรศักย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแบบครบวงจร

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย รับสืบทรัพย์บังคับคดีติดตามหนี้สิน

สำนักงานทนายความสรศักย์ ที่ปรึกษากฎหมายชั้นนำในไทย ที่ให้บริการด้านกฎหมายแบบครบวงจรครอบคลุมทุกมิติของกฎหมายทั้ง คดีแพ่งและพาณิชย์ คดีอาญา และคดีอาญาทุจริต คดีประกันภัย คดีทางการแพทย์ คดีทางปกครอง คดีอนุญาโตตุลาการ คดีล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ คดีแรงงาน คดีครอบครัว คดีจัดการมรดก กฎหมายการลงทุน สืบทรัพย์บังคับคดีและติดตามหนี้ นิติกรรมและสัญญา การขออนุญาตและการจดทะเบียน ให้บริการด้านวิชาการและการบริหารสัญญากองทุน รวมถึงการจัดทำบัญชีและภาษี ด้วยทีมทนายความมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านกฎหมาย สำนักงานทนายความสรศักย์ พร้อมให้คำปรึกษาและการสนับสนุนทางกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบเพื่อการแก้ไขข้อพิพาทและการดำเนินการต่างๆ ถูกต้องและได้ผลลัพธ์อย่างดีที่สุด ติดต่อที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมายสรศักย์และที่ปรึกษาสากล จำกัด 49/78 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 หรือ 

โทร: 081-692-2428, 094-879-5865

Facebook: บริษัท สำนักงานกฎหมายสรศักย์และที่ปรึกษาสากล จำกัด

Line: Sorasak