ณัฏฐณิชา ปาลวัฒน์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

หน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลรับผิดชอบในงานคดีความ เกี่ยวกับงานคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง รวมไปถึงการดำเนินงานด้านการจัดทำ ร่าง และตรวจสอบสัญญา นิติกรรมทุกประเภท เพื่อให้มีข้อสัญญาที่ครบถ้วน สามารถใช้บังคับได้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นธรรมแก่คู่สัญญา โดยให้บริการครอบคลุมสัญญาทุกประเภท