เฉลิมชัย สมสะกีสิทธิ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

หน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลรับผิดชอบในงานคดีความ เกี่ยวกับงานคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง รวมไปถึงการดำเนินงานในชั้นบังคับคดี เช่น การตรวจสอบทรัพย์สิน การยึด อายัดทรัพย์สิน และการขายทอดตลาด