วรนาถ แสงมณี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

หน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลรับผิดชอบในงานคดีความ เกี่ยวกับงานคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง รวมไปถึงการดำเนินคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการ