สรศักย์ เรืองวิเศษ

Mr.Sorasak Ruangwiset
ประธานบริษัท

ประวัติการศึกษา

 1. นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 2. นิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขากฎหมายมหาชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 3. หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่น 15 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 4. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ (นกธ.) รุ่น 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 5. หลักสูตร MINI MBA IN CANNABIS BUSINESS MANAGEMENT CBM#1 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
 6. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A. Candidate ) มหาวิทยาลัยเกริก

 

ตำแหน่ง/การทำงานในปัจจุบัน

 1. ประธานบริหาร บริษัท สำนักงานกฎหมายสรศักย์และที่ปรึกษาสากล จำกัด
 2. อุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 3. เป็นที่ปรึกษากฎหมายและกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 4. คณะกรรมการและนายทะเบียนสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
 5. รองประธานคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายและนายทะเบียน สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย