นายสิรภูมิ ชินะโชติ

นายสิรภูมิ ชินะโชติ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท : นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขากฎหมายมหาชน (กำลังศึกษา)

 

ประวัติการทำงาน

  • ที่ปรึกษากฎหมาย ดูแลลูกค้าชาวญี่ปุ่น ที่บริษัท โตเกียว คอนซัลติ้ง เฟิร์ม จำกัด พ.ศ. 2561-2562
  • ผู้ช่วยงานวิจัยอาจารย์ ที่จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562-2563

 

หน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ร่างระเบียบข้อบังคับภายในบริษัท ดูแลวีซ่าและใบอนุญาตทำงานทั้งแรงงานต่างด้าวสัญชาติเอเชียและสัญชาติยุโรป ดูแลเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ดูแลการร่างนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทต่าง ๆ ดูแลเรื่องการบริหารสัญญา ร่างสัญญา ตรวจสอบข้อสัญญา วิเคราะห์และจัดทำความเห็นทางกฎหมาย (Legal opinion) พร้อมทั้งดูแลงานคดีความ เกี่ยวกับงานคดีปกครอง และ คดีข้อพิพาทที่ขึ้นสู่ชั้นอนุญาโตตุลาการ

 

ประสบการณ์การทำงาน / ความเชี่ยวชาญ

  • งานกฎหมาย Corporate Legal
  • ดำเนินการขอ/ต่อ วีซ่า และ ใบอนุญาตทำงาน
  • งานสัญญา ทำความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinion)
  • งานจดทะเบียนตั้งบริษัท กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท
  • พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)