นิติพล อองแก้ว

Mr.Nitipol Ongkaew
ที่ปรึกษาอาวุโส

ประวัติการศึกษา

  • เนติบัณฑิตไทย สมัย 38
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน ทางคดี

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย โดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับสถาบันการเงิน การปรับโครงสร้างหนี้ และการฟื้นฟูกิจการ ปัจจุบันเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงานด้านการให้คำปรึกษากฎหมายทั้งการดำเนินคดี ในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีทรัพย์สินทางปัญญา

 

งานให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล และบุคคลธรรมดา