นายชัยชัช ตุรพงษ์

นายชัยชัช ตุรพงษ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

ประวัติการศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Candidate)
  • เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 73 เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย ว่าความดำเนินคดีและติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี

 

หน้าที่รับผิดชอบ

บริหาร กำกับ รับผิดชอบดำเนินธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น เป็นทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่ง คดีผู้บริโภค คดีอาญา คดีศาลชำนัญพิเศษเช่น ศาลปกครอง ศาลล้มละลายกลาง ดำเนินคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการ และสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน คปภ. ชั้นพนักงานสอบสวน เป็นที่ปรึกษากฎหมาย รวมทั้งวางแผนการงาน กำกับดูแลรับผิดชอบการดำเนินคดีของทนายความของบริษัทฯ ทุกท่าน วางแผนงาน กำกับดูแลรับผิดชอบทีมงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทุกประเภทของบริษัทฯ วางแผนงาน กำกับดูแลรับผิดชอบทีมงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยตามหมายบังคับคดีจนกว่าคดีจะเสร็จสิ้น