จุฑารัตน์ สิรันทวิเนติ

Miss Chutarat Siruntavinati

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย และ ติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี

 

หน้าที่รับผิดชอบ

งานทนายความ ทําเอกสารคดี  คําฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา คำให้การ ยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ คดีล้มละลายคดีฟื้นฟูกิจการ คดีผิดสัญญาเงินกู้ คดีมรดก ผิดสัญญาประกันภัย คดีอนุญาโตตุลาการ  จัดเตรียมเอกสารคำฟ้องคดีแพ่งผิดสัญญาเงินกู้ และเอกสารคำร้องต่อศาล ตลอดจนดำเนินคดีในศาลชั้นต้นจนเสร็จสิ้น ขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย ฟ้องร้องดำเนินคดีฟื้นฟูกิจการ คดีมรดก ทำบัญชีเบิกจ่ายกับธนาคาร สืบทรัพย์สินต่างๆ ของลูกหนี้ที่ถูกศาลพิพากษาคดี

 

ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้ง ตำแหน่ง

ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายกฎหมายและนายทะเบียน สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย