เรือโทประสาท เขียวกระเสม

Lt.JG Prasart  Kheawkrasem
ที่ปรึกษาอาวุโส และทนายความ

ประวัติการศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

 

ประวัติการทำงานที่ผ่านมา

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย และ ให้คำปรึกษาคดี กับองค์กรต่างๆ มาไม่ต่ำกว่า 40 ปี มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับสถาบันการเงิน ปัจจุบันเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงานด้านการให้คำปรึกษากฎหมายทั้งการดำเนินคดี ในคดีแพ่ง คดีอาญา  คดีปกครอง, คดีภาษีอากร, คดีแรงงาน, คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง, คดีล้มละลาย และการฟื้นฟู

 

งานที่ปรึกษากฎหมาย

ให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล และบุคคลธรรมดา