นายศรานนท์ รัชชุศานติ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท มหาวิทยาลัย Deakin University, Melbourne, Australia
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย คดีแพ่งและอาญา ดูแลงานทางด้านกฎหมายสากล ประสานงานระหว่างประเทศกับลูกค้าต่างชาติ  รวมทั้งให้คำปรึกษาลูกค้าต่างชาติไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล สามารถตรวจและร่างสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีประสบการณ์มาไม่ต่ำกว่า 15 ปี

 

หน้าที่รับผิดชอบ

ว่าความคดีแพ่งและอาญา งานตรวจและร่างสัญญา และติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือนิติบุคคลต่างชาติ  รวมทั้งติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และเอกชน