นายนิติวัชญ์ ยุติธรรมวงษ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

ประวัติการศึกษา :

  • นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคปกติ (เกียรตินิยม) คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย ว่าความดำเนินคดีต่างๆ ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา เป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและวิทยากรผู้บรรยายพิเศษให้กับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทต่างๆ มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี

 

หน้าที่รับผิดชอบ

บริหาร กำกับ รับผิดชอบดำเนินธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น เป็นทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่ง คดีผู้บริโภค คดีอาญา คดีศาลชำนัญพิเศษเช่น ศาลปกครอง ศาลล้มละลายกลาง ดำเนินคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการ และสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน คปภ. ชั้นพนักงานสอบสวน เป็นที่ปรึกษากฎหมาย รวมทั้งวางแผนการงาน กำกับดูแลรับผิดชอบการดำเนินคดีของทนายความของบริษัทฯ ทุกท่าน วางแผนงาน กำกับดูแลรับผิดชอบทีมงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทุกประเภทของบริษัทฯ วางแผนงาน กำกับดูแลรับผิดชอบทีมงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยตามหมายบังคับคดีจนกว่าคดีจะเสร็จสิ้น