นายชวลิต วิตตานนท์

แพทย์ที่ปรึกษา

ประวัติโดยย่อ

ปฏิบัติงานด้านเวชปฏิบัติใน OPD/IPD/ER เป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี มีประสบการณ์ในด้านการบริหารการจัดการโรงพยาบาลด้านประกันสัมพันธ์ในโรงพยาบาลเอกชน และได้รับรางวัล “Platinum awards” จากรางวัล hospital Quality awards 2014 ของบริษัท เอไอเอ จำกัด, รางวัล most admired performance award 2011 ของ Ayudhya allianz CP , ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการพิจารณาการให้บริการตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่เป็นสากล เพื่อให้เป็นมาตรฐานและเกิดการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ อย่างคุ้มค่าสอดคล้องกันของบริษัทประกันภัยและโรงพยาบาลผู้ให้บริการการรักษาพยาบาล

 

ประสบการณ์

 1. ที่ปรึกษาด้านการแพทย์ 10/2558 ถึง 7/2564
  • เอไอเอ ประเทศไทย
   • ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ และพิจารณาให้ความเห็นของการรักษา ตามหลักแนวปฏิบัติมาตรฐานทางการแพทย์ ที่เป็นปัจจุบันทั้งสากล และประเทศไทย
   • ให้คำปรึกษา/ความเห็น เกี่ยวกับนิยาม ความหมาย ของโรคหรือการเจ็บป่วย/การบาดเจ็บ ที่ระบุในสัญญาคุ้มครอง ในมิติทางด้านการแพทย์ ในทุกๆสาขาการแพทย์
   • ดำเนินการ แปล ให้ความหมาย ลำดับการรักษา ให้เกิดความชัดเจนจากเวชระเบียนเพื่อประกอบเป็นข้อมูลในการพิจารณาความคุ้มครองของสัญญา
   • สอบถามความเห็นทางด้านการแพทย์ ข้อมูลด้านการแพทย์ จากแพทย์ผู้ทำการรักษาเพื่อประกอบการพิจารณาความคุ้มครองตามเงื่อนไข และเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคุ้มครอง/ไม่คุ้มครองของบริษัท  อันเนื่องมาจากประเด็นด้านการแพทย์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ทุกฝ่าย และเป็นหลักฐานหากมีการนำสู่ คปภ.และชั้นศาล
   • ให้ข้อมูล ชี้แจ้งต่อ คปภ. ในประเด็นด้านการแพทย์ กรณีเกิดข้อพิพาทด้านการแพทย์
   • ให้ความเห็นในประเด็นด้านการแพทย์ ในคณะกรรมการ พิจารณาคดีและข้อโต้แย้ง ที่นำสู่ คปภ. และศาลยุติธรรม
   • กรรมการกำหนดแนวทางการต่อสู้ในชั้นศาล และ พยานฝ่ายจำเลยของบริษัท AIA  ในชั้นศาล
 2. ฝ่ายบริหารการจัดการ 07/2553 ถึง 10/2558
  • โรงพยาบาลพญาไท 2
   • ติดต่อประสานงานการดำเนินการด้านการรักษาทางการแพทย์กับบริษัทประกันสุขภาพ
   • การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพกับบริษัทประกันสุขภาพทุกประเภท
   • “Platinum awards” จากรางวัล hospital Quality awards 2014 ของเอไอเอ, รางวัล most admired performance award 2011 ของ Ayudhya allianz CP

 

การศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2529

วุฒิบัตร      :  แพทย์ผู้ชำนาญการเวชปฏิบัติทั่วไป

อนุมัติบัตร  :  แพทย์ผู้ชำนาญการเวชศาสตร์ครอบครัว

ประกาศนียบัตร :  แพทย์ผู้ชำนาญการสาขาอาชีวเวชศาสตร์